OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

online rezervácie tréningu a súvisiacich služieb

 

 

1.Úvodné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) sa vzťahujú na  telefonické a online rezervácie téningov a služieb poskytovaných spoločnosťou XBODY SLOVAKIA s.r.o.. (ďalej len „prevádzkovateľ“), využívanie online rezervačného systému, platovné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom / klientmi prostredníctvom internetovej stránky www.xbodypoprad.sk , prostredníctvom sociálnej stránky www.facebook.com alebo www.instagram.com, prostredníctvom telefonátu ( ďalej ako online rezervácia ), ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online alebo telefonickej rezervácii.

 

1.2 Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.xbodykosice.sk. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

 

1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.

 

1.4 Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

 

 

 

 

2. Rezervácia

 

2.1 Pri online registrácií sú klientovi poskytnuté všety aktuálne voľné tréningové časy v prevádzke XBODY POPRAD za ceny uvedené v cenníku prevádzkovateľa priamo na internetovej stránky www.xbodypoprad.sk v sekcii cenník.

 

2.2 Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec tréningu, dátume, klient záväzne potvrdí rezerváciu telefonicky - ústne alebo formou sms správy, emailu alebo správy na sociálnej sieti : XBODY Poprad .

 

 

3. Platobné podmienky

 

3.1 Úhradu za tréning rezervovaný klientom pri online rezervácií, je klient povinný úhradiť v plnej výške priamo pri tréningu v prevádzke XBODY POPRAD na Scherfelovej 1309 v Poprade na základe vystaveného pokladničného dokladu.

 

3.3 Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii rezervácie klientom.

 

 

4. Zmena alebo zrušenie rezervácie

tréningu a storno poplatky

 

4.1 V prípade online rezervácie tréningu ( zakúpenie akýchkoľvek služieb) nie je klient okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade nevyužitia z dôvodov na strane klienta ním zakúpených tréningových služieb, nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie.

 

4.2 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť telefonicky, sms správou, správou na sociálnych sieťach alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa na telefónnom čísle: : +421 948 088 738, e-mail : xbody@xbodypoprad.sk FB : XBODY Poprad . Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných dôvodov alebo iných prevádzkových vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

 

4.3 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

 

Stornopoplatky platné pre rezervovaný tréning :

Stornovací poplatok

100% z ceny objednaných a potvrdených služieb 3 hodiny a menej hodín pred časom nástupu na tréning.

 

4.4 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb alebo mu vzniká nárok odpočítania alikvotného počtu tréningov zo zakúpenej permanentky.

 

 

V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning alebo v prípade nezrušenia rezervácie minimálne 3 hodiny pred začatím tréningu alebo v prípade, že neinformoval prevádzku XBODY POPRAD o zrušení tréningu, je klient povinný uhradiť stornopoplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

 

4.5 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb alebo mu vzniká nárok odpočítania alikvotného počtu tréningov zo zakúpenej permanentky.

 

4.6 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie minimálne 3 hodiny pred začatím tréningu nezniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok objednaných a potvrdených služieb.

 

4.7 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade informovania prevádzky XBODY POPRAD o odstúpenií klienta od zmluvy alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a  zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning klientom.

 

5. Osobitné ustanovenia

 

5.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: +421 948 088 738, e-mailová adresa: xbody@xbodypoprad.sk

 

5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť zľavu na tréning podľa vlastného uváženia

 

6. Akciové pobyty

 

6.1 Prevádzkovateľ XBDOY POPRAD  je oprávnený ponúkať akciové tréningy podľa vlastného uváženia. 

 

7.Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

 

7.1 Prevádzkovateľ spoločnosť XBODY SLOVAKIA spol. s r.o., Scherfelová 1309 Poprad 058 01, IČO: 51 121 244, zapísaná v OR vedenom OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35234/P , (ďalej len XBODY SLOVAKIA spol s r.o.,) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

 

7.2 Prevádzkovateľ spoločnosť XBODY SLOVAKIA spol. s r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v tréningových zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v tréningových zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v tréningových zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľom spoločnosťou XBODY SLOVAKIA spol. s r.o. , spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

 

7.3 Prevádzkovateľ spoločnosť XBODY SLOVAKIA spol. s r.o., spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri podpise dokumentu “ Súhlas klienta ”

 

7.4 Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska, facebookový profil, fotografia tváre a postavy z tréningu, videozáznam z tréningu. Klient vyplnením údajov pri online rezervácii a podpísaním dokumentu “ Súhlas klienta “ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska, fotografia tváre a postavy pri tréningu, videozáznam z tréningu, poskytol aj svojím obchodným partnerom, ako aj v rámci propagácie na sociálnych sieťach, na marketingové účely. Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ spoločnosť XBODY SLOVAKIA spol. s r.o., sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 5 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 5 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

 

7.5 Prevádzkovateľ  XBODY SLOVAKIA spol. s r.o., počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

 

7.6 Prevádzkovateľ spoločnosť XBODY SLOVAKIA spol. s r.o., používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát.

 

7.7 Prevádzkovateľ spoločnosť XBODY SLOVAKIA spol. s r.o., v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

7.8 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

 

7.9 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

7.10 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

 

7.11 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

 

7.12 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

8. Záverečné ustanovenia

 

8.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

 

8.2 Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa www.xbodykosice.sk.

 

8.3 Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

8.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01. 2018 a vzťahujú sa na online rezervácie tréningových a s tým súvisiacich služieb. Ak ustanovenia obchodných podmienok týkajúce sa jednotlivých služieb obsahuj odlišnú úpravu ako tieto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok a tieto majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. V rozsahu, v akom sa ustanovenia osobitných obchodných podmienok líšia od ustanovení týchto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok.

 

XBODY POPRAD

Scherfelová 1309

058 01 Poprad

PREVÁDZKOVATEĽ HOTELA:

XBODY SLOVAKIA spol. s r.o.

Scherfelová 1309  058 01 Poprad

IČO: 51 121 344 DIČ: SK470900 0000 005137078514

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

oddiel: Sro, vložka č.: 35234/P

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK47 0900 0000 0051 3707 8514

SWIFT: GIBASKBX